Önnek 0 Ft tartozása van!

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Általános Szerződési Feltételek

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (PQRS Kft)
(székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-296796, adószám: 25928721-2-41, önálló cégjegyzésre jogosult tisztségviselő neve: Dr. Kovács Lóránt ügyvezető igazgató)
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi, Magyarország törvényei és más jogszabályai által meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

A felek jogai és kötelezettségei

1. §

(1) A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.
(2) A Szolgáltató alszolgáltató igénybevételére jogosult. Az igénybevett alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.
(3) A Megrendelő köteles:

• a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
• az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
• az adataiban beállott változást a Szolgáltatóval írásban közölni,
• a Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.

(4) A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.
(5) A fejlesztés alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.
(6) A Szolgáltató szolgáltatása teljesítési helye kizárólag online felület.

A felek együttműködése

2. §

(1) A Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) megállapodnak abban, hogy egymás irányában kizárólag írásban tesznek nyilatkozatot, kivételesen a szóban történt egyeztetés tartalmát 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.
(2) A Felek kijelentik, hogy a másik Fél által visszaigazolt e-mailes kommunikáció írásbelinek minősül.
(3) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről több kapcsolattartó is megkeresheti.

Tartalomfeltöltés

3. §

(1) A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldal tartalmát a Megrendelő biztosítja.
(2) A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint – külön megállapodás keretében – vállalja a tartalomfeltöltést.
(3) A tartalomfeltöltést – megrendelés esetében – a Szolgáltató a weboldalkészítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

Nyelvhasználat

4. §

(1) Az idegennyelvű tartalmat a Megrendelő biztosítja.
(2) Az idegennyelvű tartalom feltöltésére a tartalomfeltöltésre vonatkozó általános szabály vonatkozik.
(3) A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.
(4) A weboldal idegennyelvű változatának díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

Átadás-átvétel, többletfeladat

5. §

(1) Átadáskor a Megrendelő megvizsgálja az elkészült munkát, és jegyzéket készít az észrevételeiről, a Megrendelő kötelessége egy héten belül az észrevételeit a Szolgáltató részére megküldeni.
(2) A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díjat a Megrendelő nem teljesíti.
(3) Ha a szerződésben megjelölt böngészőprogramban a megjelenítésnél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos operációs rendszer, azonos böngészőprogram és (elsődlegesen) verziószám esetében nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, viszont a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

Karbantartás

6. §

(1) A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített weblap szerkezetének a karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét, és működőképességének megőrzését.
(2) A webshop tartalmának frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.
(3) A karbantartásos ügyfél kérése elsőbbséget élvez más ügyfél kérésével szemben.
(4) A rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni.
(5) A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni; ha a probléma elhárítása a fent meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül ezt a Megrendelő felé jeleznie kell.
(6) A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani.
(7) A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos valamennyi probléma elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezi.
(8) A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal, míg az ezen felül fennmaradó 0,1% időkeretet a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.
(9) A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatt beálló szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.
(10) A Szolgáltató a rendszerről, ami az adatbázist és a file-okat öleli fel, a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

Levelezés

7. §

(1) Az elektronikus levél elküldését minden esetben az internetszolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kivételesen, kiegészítő jelleggel.
(2) A Szolgáltató a bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít.
(3) A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam- és vírusszűrési szolgáltatást nyújt.
(4) A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.

Ütemezés és határidők

8. §

(1) Ha a határidő hétben vagy hónapban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.
(2) Amennyiben a határidő lejárta pihenő- vagy ünnepnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.
(3) A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

Felelősség

9. §

(1) Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek megtartása, valamint a szállítás, a számlázás és minden, ezzel kapcsolatos feladat és kötelezettség.
(2) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.
(3) Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemet élvező stb. Adatokkal, valamint bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl. közszeméremsértés vagy rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személlyel szemben.
(4) Ha a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelés függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet azon kifogással, hogy a terméket a vevő megrendelte, de annak ellenértékét nem teljesítette.
(5) Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelő tartozik felelőséggel

• a csere, a garancia és a szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmény megtartásáért,
• a weblapon elhelyezett információ valódiságáért,
• a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
• a rendszerben elhelyezett tartalom jogszavatosságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.

(6) A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért és a szerver zavartalan működéséért általában elvárható felelősséggel tartozik.
(7) A Szolgáltató a feltöltött adatokért nem tartozik felelőséggel, ha

• a Megrendelő által biztosított rendszeren harmadik fél által közzétett tartalom törvénysértő,
• a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.

(8) A Szolgáltató a kapott anyag őrzéséért felelősséggel nem tartozik.
(9) A Szolgáltató felelősséggel nem tartozik az átadás-átvétel után Megrendelő által átadott anyagért, illetve azt nem őrzi meg.

Díjazás

10. §

(1) A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.
(2) A Díjszabásban óradíj alapon elszámolt munkadíjnál minden megkezdett félóra fél órának számít.
(3) A végszámla összege a szerződéskötés és az átadás-átvétel közben felmerülő többletkérés alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről a Szolgáltató minden esetben értesíteni köteles a Megrendelőt. A Megrendelő a kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelemtől.
(4) A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.
(5) A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő arányosan köztes számlát kibocsátani.
(6) Amennyiben a Megrendelő a szükséges anyagot késve adja át, úgy a határiő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.
(7) Amennyiben a Szolgáltató idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.
(8) Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes véleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint /óra díjat jogosult kiszámlázni.
(9) A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

Kötbér

11. §

(1) Kötbér fizetését a Szolgáltató kizárólag írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan.
(2) A kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a Felek a szerződésben kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.

Késedelmes teljesítés

12. §

(1) A Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén naptári napra lebontva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeget jogosult kiszámlázni.
(2) Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja a teljesítésre.
(3) Írásbeli alaknak minősül a visszaigazolt e-mail is.
(4) Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a weblap elérését és működését korlátozni.
(5) A késedelmes teljesítés esetén a Felek jogosultak minden egyes naptári hónap elteltével a mindenkori Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.
(6) A késedelem a teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.

Adatvédelem (adatkezelés)

13. §

(1) A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató a biztonságos adattovábbítás végett HTTPS (ún. biztonsági) kapcsolatot ajánl a rendszer működtetéséhez.
(2) A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
(3) A Szolgáltatót és a Megrendelőt a szerződés keretében birtokába jutott adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes, írásban megtett engedélyével jogosult információ átadására, ez vonatkozik az információ saját célú felhasználásra is.
(4) A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót a jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.
(5) A Szolgáltató a Megrendelő adatait az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokkal összhangban álló, saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezeli.

Google

14. §

(1) A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.
(2) Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.
(3) A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
(4) A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.
(5) A Megrendelő biztosítja a Szolgáltató részére a tárhelyhez, a weboldal forráskódjához, illetve az admin felülethez való hozzáférést.

Domain-, tárhelyszolgáltatás

15. §

(1) A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalakért vállal felelősséget. A tárhely díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
(2) A Szolgáltató a levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért csak és kizárólag akkor vállal felelősséget, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, a levelezéséhez szükséges e-mail fiókot, e-mail rendszert használja. A levelezés mindenkori díját az aktuális Díjszabás tartalmazza.
(3) A Szolgáltató a weblap megfelelő eléréséért akkor vállal felelősséget, amennyiben a weblaphoz tartozó domainnév névszervereit a Szolgáltató biztosítja, továbbá a Szolgáltató által javasolt regisztrátornál van elhelyezve a domainnév. A domainnév elhelyezésének és regisztrálásának díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
(4) A Szolgáltató a tárhelyszolgáltatási folyamatot, illetve a domainnévregisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján teljesítve lett.
(5) Meghosszabbítás esetén a Szolgáltató előzetesen értesíti a Megrendelőt a fordulónapról (tehát amikor a tárhelyszolgáltatást és a domainnév fenntartását meg kell hosszabbítani) és ennek díjáról. Amennyiben a Megrendelő a határnapig nem fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban is teljesíteni a szolgáltatást. A domainnév esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.
(6) A tárhely- és a dominnévszolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Elállás, szerződésmódosítás

16. §

(1) A Felek közös megegyezéssel, írásbeli alakban jogosultak a szerződést módosítani.
(2) Rendkívüli esetben
• a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkát, illetőleg az addig felmerült és nem teljesített követeléseit megfizetni,
• a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszere tartalmát átadni,
• a Felek ezt cégszerű aláírási alakban, tértivevényes levél útján kötelesek megtenni.
(3) Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel. Rendes felmondás esetében a Felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.

Vitarendezés

17. §

(1) A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.
(2) Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság eljárásának azzal, hogy jogvitájukban a magyar eljárási és anyagi jogot alkalmazzák.

Záró rendelkezés

18. §

A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadóak.

Érvényes: 2018. november 1-jétől visszavonásig.
PQRS Kft


1. számú melléklet
Barion Payment Zrt elektronikus fizetéslebonyolító szolgáltatásáról1. §

(1) A Barion Payment Zrt (a továbbiakban: Barion) elektronikus fizetéslebonyolító szolgáltatása ingyenes, biztonságos, amely szolgáltatás online fizetési lehetőséget biztosít bankkártyával, illetve előre feltöltött, prepaid egyenlegről.
(2) A szolgáltatást nyújtó Barion a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélye száma: H-EN-I-1064/2013.
(3) A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult a bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.
(4) A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. A fizetés előtt indokolt ellenőrizni, valóban a Barion biztonságos szerverén (a böngészőprogram zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja) történik-e meg a fizetéshez szükséges adatközlés.

2. §

(1) A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció.
(2) A bankkártyás fizetéshez meg kell adni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet.
(3) A barion.com weboldalon történő ingyenes regisztrációt követően a bankkártya adatait később nem kell megadni a fizetés során, ez a fizetés biztonságát is növeli.
(4) Fizetés során használható bankkártya: Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, Amex bankkártya.
(5) A bankkártyás fizetés során a vevő részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénzfogadás és a pénzküldés ingyenes, nincs havi díj.

3. §

(1) Az 1. számú melléklet 2. § (4) bekezdésben foglalt bankkártya hiányában a fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg.
(2) A Barion egyenleget átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet előzetesen feltölteni.
(3) Az egyenlegkezelés ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenlegfeltöltés, egyenlegvisszaváltás díjköteles lehet, azonban a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

4. §

A Barion mobilalkalmazásokkal követhetők az egyes vásárlások, a Barion egyenleg is kezelhető itt, illetve segítségükkel pénzt küldhető vagy fogadható.
Rendszeróüzenet

Link megosztása